ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk in de salon, telefonisch of online agenda gaan u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle uitingen, diensten, producten en materialen van LANETTE. Indien er een specifieke overeenkomst bestaat, zoals een behandelingsovereenkomst, dan worden zij geacht onderdeel van deze overeenkomst te zijn. Minimale behandel leeftijd bij Lanette Clinics is 18 jaar.

Artikel 1 - ALGEMEEN

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen LANETTE en een cliënt waarop de kliniek deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 - AFSPRAKEN

De cliënt moet 5 minuten voor aanvang van de behandeling aanwezig zijn, dit om de cliënt en de cliënt ervoor zoveel mogelijk privacy te bieden. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de kliniek komt, mag LANETTE de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. 


Atikel 3 - AANBETALING NIEUWE CLIËNTEN

De cliënt betaalt voor zijne eerste behandeling of adviesconsulent een aanbetaling van € 25,00. De aanbetaling wordt verrekend bij uw eerste behandeling. U ontvangt van ons na uw boeking een factuur, deze kunt u via ideaal of betaling via bank overschrijving betalen. (is uw betaling niet binnen gekomen, dan zal uw boeking door ons worden geannuleerd) Na betaling van uw aanbetaling ontvangt u uw definitieve reservering afspraak via email bericht. Wanneer je niet op tijd annuleert (48 uur van te voren) of je afspraak vergeet, houden we de borg in. Voordat je een nieuwe afspraak kunt maken, maak je eerst een nieuwe borg van €25 per bank over.


Artikel 4 - AANTAL PERSONEN OP DE AFSPRAAK

Het is niet mogelijk om met meerderen tegelijk voor uw behandeling naar de kliniek te komen, het is dus niet mogelijk om kinderen, vrienden, familie, chauffeur of huisdieren mee te nemen naar de kliniek. Neemt u toch iemand mee en houdt u zich niet aan ons verzoek dan zal hij/zij buiten in het park of in de auto moeten blijven wachten, er kan geen plaats genomen worden in onze cliënten wachtkamer. Toeschouwers bij een behandeling zijn niet welkom.

Artikel 5 - AFSPRAAK ANNULEREN, VERPLAATSEN OF NO SHOW

5.1 De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan LANETTE per email via [email protected] (telefonische afzeggingen worden niet geaccepteerd. Annuleren of verplaatsen tot 48 uur is gratis.

5.2 Indien u binnen 48 uur tot 8 uur van te voren annuleert, brengen we € 25,00 voor de gereserveerde tijd in rekening ongeacht de reden. Wanneer u zelf regelt dat er iemand anders in uw plaats komt brengen we geen kosten in rekening.

5.3 Indien u binnen 8 uur tot 2 uur van te voren annuleert/verplaatst, brengen we 50% van de behandeltarief in rekening ongeacht de reden.

5.4 Bij binnen 2 uur tot en met "no show" brengen we 100% van de behandeltarief in rekening ongeacht de reden. 
5.5 Voor verplaatsen van uw afspraak binnen 48 uur tot uw behandeltijd wordt tarief 5.2 t/m 5.4 gehanteerd.

Artikel 6 - STANDAARD KORTINGEN

6.1 Onze standaard kortingen zijn niet geldig bij maand acties, seizoenen acties of kuur pakketten.
6.2 Wij hebben een standaard korting voor 50+ cliënten. Wel hebben wij bij afrekenen een ID verplichting. Zodat u kunt aantonen dat u 50 jaar of ouder bent. U ontvangt dan van ons 10% korting op een losse behandeling. Deze korting is dan voor u blijvend, u ontvangt bij elke behandeling een standaard korting van 10%. Deze korting is niet geld als overigen korting acties en kuren, zie punt 5.1 

Artikel 7 -  RESERVEREN

7.01 Online boekingen kunt u inboeken binnen een tijdsbestek van 3 maanden. Buiten dit tijdsbestek is niet mogelijk.

7.02 Reserveringen kunnen uitsluitend door u zelf worden ingeboekt of worden gemaakt, met uw eigen mailgegevens, uw eigen adresgegevens en uw eigen telefoonnummer. Boekingen door derde worden geannuleerd of geweigerd. (ook als het uw ega of vriend/vriendin is)

Artikel 8 - HUISREGELS

Onze huisregels helpen ons om u optimale service en de beste behandelingen aan te bieden. Meer info

Artikel 9 - INSPANNING

LANETTE zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. LANETTE zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. Niet na 1 behandeling is het gewenste resultaat te behalen. Soms zijn er meer of veel meer behandelingen noodzakelijk. Echter soms kan het zijn dat nooit het gewenste resultaat te behalen is, elk lichaam reageert anders op een behandeling.

Artikel 10 - TOESTEMMINGSVERKLARING

Bij bepaalde behandelingen moet u een toestemmingsverklaring invullen, bijvoorbeeld bij alle meso behandelingen. Voordat we overgaan tot een behandeling vragen wij onze klanten om de benodigde formulier in te vullen. Tijdens de afspraak wordt u gevraagd de betreffende formulieren te lezen en te ondertekenen. Bij geen ondertekening zal er geen behandeling worden uitgevoerd. 

Artikel 11 - BETALING

LANETTE vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op deze website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten via pin of contante betaling. 

Artikel 12 - PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

De cliënt voorziet LANETTE tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan LANETTE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. LANETTE neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem . LANETTE behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. LANETTE zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Voor meer info​ 

Artikel 13 - GEHEIMHOUDING

LANETTE is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, impulselaser verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 14 - AANSPRAKELIJKHEID

14.1 LANETTE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de kliniek is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, eerdere behandelingen elders, medicijngebruik, gebruik van onjuiste producten, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Hiervoor kunt u geen klacht indienen, dient u wel een klacht in dan zal deze worden afgewezen.

14.2 Tevens is LANETTE niet aansprakelijk voor eventuele uiterlijke schade of gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijvoorbeeld allergie of andere pathologieën van welke aard dan ook). Alle behandelingen gaat u vrijwillig aan met de mogelijke risico’s van o.a pigmentatie, hyperpigmentatie, zwelling of andere (uiterlijke) letsels. De behandelingen geschieden op eigen risico en verantwoordelijkheid. Er kan geen enkele resultaatverbintenis, klacht, letsel schade benoeming of aansprakelijkheid worden aangegaan. LANETTE is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste nazorg. U alleen bent hier zelf voor verantwoordelijk. Bij twijfel raadpleeg onze website of uw ontvangen nazorg informatieformulier. Hiervoor kunt u geen klacht indienen, dient u wel een klacht in dan zal deze worden afgewezen.

14.3 Soms kan een behandeling u niet de gewenste resultaten leveren die u had gedacht, elk lichaam is anders en reageert anders op behandelingen en producten. LANETTE is niet aansprakelijk en geeft geen garanties betreft het resultaat. U heeft geen recht tot terugeisen van uw behandeling tarief of tarieven, wij geven geen geld retour. Hiervoor kunt u geen klacht indienen, dient u wel een klacht in dan zal deze worden afgewezen.

Artikel 15 - KUREN

15.1 Kuren van 10 behandelingen zijn gebaseerd op een wekelijkse sessie van totaal 10 behandelingen. Uw kuur is 4 maanden geldig vanaf uw aankoop, nadien is uw kuurpakket vervallen. Kuurkaarten kunnen niet omgezet worden naar andere behandelingen dan waar de kuur voor staat. Na aankoop van uw kuurkaart is er geen retour policy, geld terug vragen is niet mogelijk. Ook verrekeningen van andere behandelingen zijn niet mogelijk. Hiervoor kunt u geen klacht indienen, dient u wel een klacht in dan zal deze worden afgewezen.  (zolang de coronavirus in ons land is houden wij 6 maanden aan)

15.2 Kuren van 4 behandelingen zijn gebaseerd op sessies om de 2 of 3 weken. Uw kuur is 4 maanden geldig vanaf uw aankoop, nadien is uw kuurpakket vervallen. Kuurkaarten kunnen niet omgezet worden naar andere behandelingen dan waar de kuur voor staat. Na aankoop van uw kuurkaart is er geen retour policy, geld terug vragen is niet mogelijk. Ook verrekeningen van andere behandelingen zijn niet mogelijk. Hiervoor kunt u geen klacht indienen, dient u wel een klacht in dan zal deze worden afgewezen. (zolang de coronavirus in ons land is houden wij 6 maanden aan)

15.3 Voor speciale uitzonderingen kunt u uw kuur laten verlengen tot maximaal 2 maanden extra, dus totaal 6 maanden na aankoop. Aanvraag voor de 2 maanden extra gaat niet automatisch maar is allen mogelijk via schriftelijk email overleg binnen 1 maand na aankoop van uw kuur. Bij uw email bericht moet een verklaring van uw behandelaar c.q. arts bijgevoegd zijn. Hiervoor kunt u geen klacht indienen, dient u wel een klacht in dan zal deze worden afgewezen.

15.4 De kuur dient bij de eerste behandeling te worden voldaan. Kuurpakket kan niet in termijnen worden voldaan, wij bereken dan uw behandeling per behandeling tarief.

Artikel 16 - BESCHADIGINGEN & DIEFSTAL

15.1 LANETTE heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

15.2 LANETTE meldt diefstal altijd bij de politie.  

Artikel 17 - KLACHTEN

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan LANETTE. De salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Tevens zal uw klacht ook doorgestuurd worden naar tussen persoon van landelijk onderzoeksbureau. Klachten worden nadien doorgezet naar behandelende verzekering en/of eventueel onze bedrijfsadvocaat. Voor meer info

Artikel 18 - GEGEVENS

U dient ten alle tijden uw juiste persoon gegevens te vermelden aan LANETTE. E mail, telefoonnummer en uw woon adres. Mocht deze tussentijds wijzigen, bent u persoonlijk verantwoordelijk hiervoor. LANETTE zal uw gegevens niet vermelden aan derden. Tenzij wij genoodzaakt zijn, o.a. het uit blijven van betalingen, dan zullen wij uw gegevens doorgeven aan de behandelende deurwaarders kantoor. Voor meer info

Artikel 19 - BEHOORLIJK GEDRAG

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft LANETTE het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van reden.

Artikel 20 - RECHT

Op elke overeenkomst tussen LANETTE en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 21 - CONTRA INDICATIES

  • Zwanger is of borstvoeding geeft
  • Hartklachten, kanker, diabetes, aids of hiv
  • Eczeem, psoriasis, herpes simplex of zweren in behandelgebied
  • Pacemaker of elektrische implantaten
  • Tatoeages of permanente make-up in behandelgebied
  • Botox, fillers of andere injecties in behandelgebied (minder dan 3 tot 12 maanden)
  • Plastische chirurgie ingreep nog niet hersteld in behandelgebied
  • Microdermabrasie of chemische peeling in behandelgebied (minder dan 3 maanden)