ALGEMENE VOORWAARDEN
Bij het aangaan van een afspraak die persoonlijk gemaakt is in de kliniek, telefonisch of via onze online agenda gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 - Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden (AV) hebben betrekking op alle (reclame)uitingen, diensten, producten en materialen van LANETTE Medical Esthetic Clinic (LANETTE) en alle daaraan verbonden (al dan niet vrijgestelde) medici en cosmetische consulenten. Wanneer er specifieke overeenkomsten worden gesloten, zoals behandelovereenkomsten met cliënten, worden deze AV geacht daar onderdeel van uit te maken.
1.2 Minimale behandel leeftijd bij LANETTE is 18 jaar.


Artikel 2 - AFSPRAAK MAKEN & AANBETALING
2.1
 Bij het maken van een afspraak online, telefonisch of via onze receptie vragen wij per 1 september 2022 een aanbetaling. De aanbetaling bedraagt 50% van het behandeltarief. De aanbetaling wordt in mindering gebracht op uw eindfactuur gelijk na de behandeling.
2.2 U kunt een afspraak online inboeken via https://booking.optios.net/11897/menu

2.3 Na uw behandeling kunt u gelijk een vervolg afspraak bij onze balie inplannen. Uw aanbetaling van 50% van uw behandeltarief kunt u per pin of contant  voldoen
2.4 Laat u een afspraak telefonisch inboeken dan ontvangt u van ons een aanbetalingsfactuur van 50% van uw behandeltarief via de mail met betalingslink.

2.5 Bij meerdere reserveringen op verschillende datums al betaald u meerdere aanbetalingen, per afspraak betaald u een aanbetaling van 50%.

2.6  De aanbetaling wordt verrekend met uw behandeltarief, restant kunt u na afloop van de behandeling contant of per pin afrekenen.


Artikel 3- VERANTWOORDELIJKHEID CLIËNT

3.1   Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om een afspraak goed te noteren, deze op te volgen of minimaal 24-uur van tevoren te verplaatsen.
3.2  U ontvangt bij uw online boeking en/of kliniek boeking een afspraak bevestiging per e-mail.
3.3  Om te voorkomen dat een afspraak wordt vergeten, sturen wij van iedere afspraak via e-mail 2 dagen voor de afspraak een herinnering. Deze e-mail is een service voor onze cliënten en ontslaat een cliënt niet van de eigen verantwoordelijkheid. 


Artikel 4 - 24-UURS POLICY

4.1 LANETTE hanteert een 24-uurs policy. Bij Afspraken die 24 uur of korter voor de betreffende afspraak worden afgezegd of bij afspraken die  24 uur of korter voor de betreffende afspraak worden verplaatst worden door LANETTE volledig behandeltarief in rekening gebracht. Wij houden namelijk rekening met uw komst en plannen daarvoor personeel in, ook houden wij een behandelkamer voor u vrij, dit is ongeacht uw redenen of ziektes van u of naasten.  Factuur ontvangt u via mail bericht inclusief  betalingslink. voor directe betaling (meer info betreft de facturen en de betalingsplicht zie artikel 9).

4.2 Ook bij niet verschijnen op uw afspraak "no show" worden door LANETTE volledig het behandeltarief in rekening gebracht. Wij houden namelijk rekening met uw komst en plannen daarvoor personeel in, ook houden wij een behandelkamer voor u vrij, dit is ongeacht uw redenen of ziektes van u of naasten. Factuur ontvangt u via mail bericht inclusief betalingslink. voor directe betaling (meer info betreft facturatie zie artikel 9).

4.3  Annuleren of verzetten kan alleen door u zelf worden gedaan via onze bevestiging mail. Bent u niet in staat om dit aan te passen uiterlijk tot 24 uur voor uw behandel afspraak stuur ons dan een mail via [email protected] dit kan 24/7 (telefonisch is dit niet mogelijk).
4.4 Afspraak annuleren of afspraak verzetten binnen 24 uur is nooit mogelijk. Wij bereken de kosten zoals benoemd in art. 4.1 en art. 4.2
4.5  Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw verhindering. De aanbetaling die is gedaan kan niet teruggevorderd worden bij annulering, ook niet als u op tijd annuleert.
4.6  Aanbetalingen worden onder geen enkele omstandigheid gecrediteerd, gefundeerd en/of verrekend.


Artikel 5 - KOM OP TIJD OP UW AFSPRAAK

5.1  U dient 5 minuten voor uw afspraak /behandeltijd aanwezig te zijn.

5.2 Uw specialist staat precies gereed op aangegeven behandeltijd.

5.3 Wanneer u veel vroeger komt maakt u nog even een ommetje of blijft u wachten in uw auto.

5.4 Bent u 1 tot 9 minuten te laat dan uw behandeltijd, dan gaat dat van uw behandelingstijd af. Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw verhindering in welke omstandigheden dan ook.

5.5 Bent u 10 minuten te laat dan uw behandeltijd, dan mag LANETTE de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeltarief berekenen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw verhindering in welke omstandigheden dan ook.


Artikel 6 - AANTAL PERSONEN

6.1  Het is niet mogelijk om met meerderen tegelijk voor uw behandeling naar de kliniek te komen. Het is ook niet mogelijk om kinderen, vrienden, familie, chauffeur of huisdieren mee te nemen naar de kliniek. 

6.2  Neemt u toch iemand mee, dan wordt toegang geweigerd. Er kan ook niet gewacht worden in onze cliënten wachtkamer. 

6.3  Toeschouwers bij een behandeling zijn niet welkom.


Artikel 7 - NIET AFNEMEN BEHANDELING

7.1  Bij het niet afnemen van uw geboekte behandeling moeten de gehele behandelingskosten c.q. honorarium door u moeten worden voldaan. Dit is ongeacht uw redenen of onze kliniek haar redenen. Bij twijfel boekt u eerste een intake consult. Facturen worden normaal behandeld zoals benoemd bij artikel 9.  Wij hebben te maken met vaste lasten en hopen op uw begrip. Hiervoor kun je geen klacht indienen, dient je wel een klacht in dan zal deze worden afgewezen.
7.2  Bij het niet afnemen van uw geboekte behandeling wordt het volledige verschuldigde bedrag, dus 100% van het behandeltarief in rekening gebracht ongeacht je reden of ziektes.

7.3  Bij het niet behandeling afnemen facturen worden normaal behandeld zoals benoemd bij artikel 9.


Artikel 8 - TARIEVEN

8.1   LANETTE vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar op deze website. 

8.2  De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling en eventuele producten te betalen via pin of via contante. 

8.3  Behandeling laten uitvoeren via latere factuurbetaling is niet mogelijk

8.4  LANETTE heeft het recht zonder nadere kennisgeving de tarieven van de prijslijst te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking via nieuwbrief, mondeling of socials, tenzij schriftelijk anders is afgesproken met de patiënt/cliënt. 


Artikel 9 - FACTUREN

9.1 LANETTE valt onder de LANETTE Medical Distributor Group en heeft haar eigen debiteuren beheer en incasso afdeling. Deze hanteert met betrekking tot facturatie de Nederlandse standaard betalingsvoorwaarden. Betalingstermijn facturatie LANETTE  is binnen 24 uur tot uiterlijk 7 dagen.
9.2  Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de uit de behandelingsovereenkomst voortvloeiende (betalings)verplichtingen.
9.3 Bij openstaande facturen na de betalingstermijn van uiterlijk 7 dagen, gaat u over na ons hoofdkantoor afdeling Incasso & Debiteuren beheer van Lanette Medical Group. 
9.3 Heeft opdrachtgever de betaling zijn of haar factuur niet voldaan (na diverse hereniging mails, 1e betalingsverzoek en laatste betalingsverzoek) geven wij uit handen aan een externe incassobureau.
9.4 Nadat uw factuur door ons uit handen is geven aan externe incassobureau zijn bijkomende kosten zoals renteboete, incassokosten en deurwaarder kosten voor uw rekening.
9.5 Bij bedreigingen in welke aard dan ook aan een van onze medewerkers Lanette zal aangifte worden gedaan. 
9.6 Bij het aangaan van een afspraak die persoonlijk gemaakt is in de kliniek, telefonisch of via onze online agenda gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden. Daaruit vloeiende bent u akkoord gegaan met de betalingsplichten van onze diensten, 24-uur policy kosten en no show kosten. Hierover kan nadien niet meer onderhandeld worden.
9.7 Indien LANETTE meer of hogere kosten heeft gemaakt welke noodzakelijk zijn, zijn deze voor rekening van Opdrachtgever. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.


Artikel 10 - BEHANDELOVEREENKOMST

10.1   Bij diverse behandelingen moet u een behandelovereenkomst invullen, deze worden u digitaal verstuurd. De behandelovereenkomst moet minimaal 12 uur voor uw behandeling digitaal zijn ingeleverd.
10.2  Bij weigering gevraagde gegevens  in te vullen of weigering ondertekening te plaatsen zal door ons geen behandeling worden uitgevoerd. zal er geen behandeling worden uitgevoerd. Geboekte behandelingskosten c.q. honorarium worden door u worden voldaan.(ongeacht uw redenen of ziektes)


Artikel 11 - INSPANNINGVERPLICHTING

11.1  LANETTE zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
11.2  Op onze website bij de behandelingen zijn de gemiddelde minimaal aantal behandelingen zichtbaar, u heeft dus geen resultaat bij 1 of minder behandelingen. Echter soms kan het zijn dat uw gewenste resultaat nooit zal behalen, elk persoon, elk huidtype, elk lichaam reageert anders op een behandeling, dit is door ons niet van te voren te voorspellen.
11.4  LANETTE geeft geen garantie op het behalen van de voor jou gewenste resultaten.
11.5  LANETTE heeft ten aanzien van de door haar behandelde cliënten een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverplichting. In goed overleg met de cliënt en/of opdrachtgever zal zij zich tot het uiterste inspannen om het gewenste resultaat te bereiken voor zover dat medisch haalbaar en verantwoord is. LANETTE aanvaardt geen aansprakelijkheid in het geval dat, ondanks het betrachten van de meeste zorg, het resultaat niet haalbaar blijkt te zijn. Dit is in overeenstemming met geldende jurisprudentie en regelgeving.


Artikel 12 - KADOBON
12.1   Kadobonnen van LANETTE zijn maximaal 1 jaar geldig, na datum van afgifte.
12.2  Kadobonnen zijn niet in te leveren na 1 jaar.  Na einddatum is je cadeaubon vervallen, is dus geen geld meer waard.
12.3  Kadobonnen zijn niet in te wisselen voor contanten.
12.4  Kadobonnen moet in zijn geheel worden opgemaakt, wij geven geen wisselgeld retour.


Artikel 13 - GEHEIMHOUDING

13.1   LANETTE Medical Cosmetic Clinic is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
13.2  Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
13.3  De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.


Artikel 14 - AANSPRAKELIJKHEID
14.1 Behandeling geschiedt op eigen risico van de opdrachtgever.
14.2 LANETTE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de kliniek is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, eerdere behandelingen elders, medicijngebruik, gebruik van onjuiste thuis producten, onjuiste werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Bij twijfel bij uw gezondheid raadpleegt u eerst uw huisarts of overige artsen. Bij twijfels over de uitwerking van verschillende technieken maak je eerst een consult en bespreek je dit met de eventuele behandelaar. LANETTE is niet aansprakelijk voor eventuele uiterlijke schade of gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijvoorbeeld allergie of andere pathologieën van welke aard dan ook). Alle behandelingen gaat u vrijwillig aan met de mogelijke risico’s van o.a pigmentatie, hyperpigmentatie, zwelling of andere (uiterlijke) letsels. De behandelingen geschieden op eigen risico en verantwoordelijkheid. Er kan geen enkele resultaatverbintenis, klacht, letsel schade benoeming of aansprakelijkheid worden aangegaan.

14.3 LANETTE is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste nazorg, alleen u bent hier zelf voor verantwoordelijk. Bij twijfel raadpleeg onze website of kijk op de behandelovereenkomst dat wij u digitaal hebben verstuurd.. Hiervoor kunt u geen klacht indienen, dient u wel een klacht in dan zal deze worden afgewezen.

14.4 LANETTE is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door uw eigen toedoen of onkundige zelf behandelingen of zelf medicatie na onze behandeling, alleen u bent hier zelf voor verantwoordelijk. Behandelingen nadien worden door ons geweigerd, u kunt ons niet verplichten om uw onjuiste en onkundige zelf behandelingen te corrigeren. 


Artikel 15 - HUISREGELS

15.1  Onze huisregels helpen ons om u optimale service en de beste behandelingen aan te bieden. Meer info


Artikel 16 - PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

16.1   De cliënt voorziet LANETTE voor de eerste behandeling van alle noodzakelijke persoonlijke gegevens. 

16.2  LANETTE neemt de noodzakelijke persoonlijke gegevens in een geautomatiseerd klantensysteem . 

16.3  LANETTE behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

16.4  LANETTE zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden. Voor meer info​ .


Artikel 17 - BESCHADIGINGEN & DIEFSTAL

17.1  LANETTE heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
17.2  LANETTE meldt gelijk de diefstal altijd bij de politie. Wij werken met beveilig camera's, deze worden dan gebruikt op onze socials en overhandigd aan de politie.


Artikel 18 - APPARATUUR & PRODUCTEN

18.1  LANETTE werkt met de beste CE goedgekeurde apparatuur en producten vanuit Europa, ons personeel is daar speciaal voor opgeleid. Wij verwachten van u als cliënt dat u van onze producten en apparatuur afblijft.
18.2  Komt u wel aan ons apparatuur of aan onze producten, voor welke redenen dan ook,  zal toegang in onze kliniek worden geweigerd. U kunt geen nieuwe afspraak inboeken, ook online boekingen worden door ons geweigerd. 

Artikel 19 - BEHOORLIJK GEDRAG

De cliënt behoort zich in de kliniek behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft LANETTE het recht de cliënt de toegang tot de kliniek te weigeren zonder opgaaf van reden.

Artikel 20 - RECHT

20.1 Op elke overeenkomst tussen LANETTE en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 21 - KLACHTEN

21.1 Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan LANETTE . De kliniek moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Tevens zal uw klacht worden doorgestuurd naar onze tussen personen van het landelijk onderzoeksbureau. Klachten worden nadien doorgezet naar behandelende verzekering en/of tussenpersoon en/of eventueel onze bedrijfsadvocaat van LXA advocaten Den Bosch.
21.2 Alle juridische ontwikkelingen geeft LANETTE uit handen aan LXA advocaten Den Bosch.


Artikel 22 - TOEPASSELIJK RECHT

22.1 Op de rechtsverhouding tussen LANETTE en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

22.2 Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen LANETTE en opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Bosch.

Artikel 23 - CONTRA INDICATIES

  • Zwanger is of borstvoeding geeft
  • Hartklachten, kanker, diabetes, aids of hiv
  • Eczeem, psoriasis, herpes simplex of zweren in behandelgebied
  • Pacemaker of elektrische implantaten
  • Tatoeages of permanente make-up in behandelgebied
  • Botox, fillers of andere injecties in behandelgebied (minder dan 3 tot 12 maanden)
  • Plastische chirurgie ingreep nog niet hersteld in behandelgebied
  • Microdermabrasie of chemische peeling in behandelgebied (minder dan 3 maanden)